آدما میگن "تسلیم نشو"، "جا نزن"، "بیخیال نشو"...

اما بعضی وقتا همین تسلیم شدن بهترین راه حله...

چون متوجه میشی که داری وقتتو حروم می کنی