یه چند وقتیه ناامیدم...

هر چه رسد از دوست رسد...

درست میگنا!!! واقعا درسته. دوستایی هستن که ازشون جز خوبی بهت نمیرسه. دوستایی هم هستن که نگوووووووووو!!

اصلا وجودشون باعث ضرره، اما چاره چیه؟! بسوز و بساز!