حسادت...
حسادت چیه؟ حسادت بدبختیه، حسادت بیچارگیه، حسادت حماقته، حسادت بچگیه. سلام بچه...
بعضی وقتا دوست دارم یه جوری خودمو خالی کنم. چه جایی بهتر از اینجا