معمولا خیلی چرت و پرت میگم

اکثرا هم عقایدم نیستن. ناخودآگاه دیدگاه بقیه نسبت به آدم عوض میشه

باس روی کمتر حرف زدن کار کنم :)