به هر کسی باید به اندازه لیاقتش بها داد

نه به اندازه معرفت خودش