از امروز تصمیم گرفتم تنبلی رو بذارم کنار.

کارمو با جدیت ادامه بدم.

تا ببینم چی میشه 😂😂😂