خواسته زیادی ندارم
ولی کاش می‌دونستم باید این خواسته‌ها رو همینطوری بخوام
یا با همینایی که دارم سر کنم
اگه بهشون نمی‌رسم چرا اینقدر فکرمو مشغول کنم