ایول

600 تا ترجمه دارم انگار

آمارش رو خیلی وقت بود حواسم نبود

But, hey... I'm tired