دوست دارم یکیو داشته باشم

دوست دارم کسی رو دوست داشته باشم

دوست دارم اینقدر ضدحال نباشم

دوست دارم اینقدر دروغ نگم

دوست دارم یکم اوضاع بر وفق مرام باشه

دوست دارم در حالی که فیلم می‌بینیم، تو آغوشم خوابش ببره

دوست دارم اگه همچین کسی رو نداشته باشم، تنهای تنها باشم