کلی کار سرم ریخته

نمی‌دونم با این گشادیم چطوری جمع و جورشون کنم

اینطوری نبودما، ولی دیوونه شدم

خسته میشم، هر روز نصف روزت رو فقط به بقیه جواب بدی خسته کننده‌ست

ناامیدم میشی