خودخواه شدم، بداخلاق شدم، نامرد زدم، بد دهن شدم، بی‌اعصاب شدم...
هیچوقت فکرشم نمی‌کردم
خیلی ساده بودم
تو این چند سال اتفاقایی افتادن که منو از اینور به اونور کردن
به این نتیجه رسیدم که اکثر اوقات خوبی و بدی آدما به شرایط زندگیشون مربوطه، پس شاید بهتر باشه...
نه، نظرم عوض شد
نتونستم جملمو تموم کنم
مشکل از خودم بوده، یا ضعیف بودم یا باطنم همینه...