احساس می‌کنم زیادی کس میگم، نه؟

من معمولا خیلی بددهنم، سعیم رو میکنم حداقل از چند کلمه خاص استفاده کنم که حداقل برای طرف مقابلم عادی بشه

اینجام که زیادی دری وری میگم

ولی خب فقط همینطوری می‌تونم خودمو خالی کنم

شایدم از بیکاریه و می‌خوام یه کاری کرده باشم

هنوز خودمم دلیلشو نمی‌دونم :(