تو مملکتی که «پژمان جمشیدی» داره سریال بازی میکنه، «رضا گلزار» خواننده شده، «بهرام رادان» مشعل المپیکو حمل میکنه
 «عباس جدیدی» تو مجلسه
چرا انتظار دارین منِ مهندس عمران، کارگر نباشم؟!