بعد چند ماه تونستم بدهیامو صاف کنم شکر خدا

یکی بود خیلی کمک کرد بدهیمو بدم. خیلی مدیونشم

اصلاً فکرم آزاد شد. الان انگیزه هم گرفتم برای کار

ایشالا که جبران کنم براش