هی کجایی؟ خیلی دلم می‌خوادت
حیف که نتونستم بهت بگم
شاید شانسی داشتم
تو زندگی خیلی اشتباه کردم. به نظرم بزرگترین اشتباهمم همون بود
گذاشتم از دستم بره. یه بار هم احساسمو بهش نگفتم
بعد سه سال که ازدواج کرده هنوزم نتونستم فراموشش کنم