سریال خیلی باحالی بود
مسخره بود، ولی جالب :))
اولین کمدی که از ون دام دیدم