‏همیشه دوست داشتم اسم بیماری روانیم با کلاس باشه مثلا سایکوپ، اسکیزوتایپالی‌ای چیزی

ولی از هر کی پرسیدم میگن تو فقط یه کسخلی