اینطوری پیش برم امشب به صد تا هم می‌رسم

من نمیام نمی‌نویسم

ولی وقتی هم که میام، عین خر می‌شینم فقط می‌نویسم

همه‌اش هم چیزشعر