اینقدر از این کاش‌ها تو ذهنم دارم...

ولی اونایی که واقعاً مهمن، خودخواهین. حتی نمی‌تونم اونا رو از خدا بخوام.

واقعاً یه خودخواهی در حق طرف میشه. البته یک درصد احتمال بدیم براورده میشه، من حتی برای اون یک درصد هم نمی‌خوام کاش بگم. اگر اوکی باشه طرف خودش اوکی میده