نمی‌خوام ازدواج کنم، حرفامو پس می‌گیرم. همین که صرفاً با یکی باشم که منو بفهمه و من بفهممش کافیه. خوش باشیم باهم. ازدواج چیه آخه؟ فقط باعث میشه آدم فکر کنه برده‌ست یا متعلق به کس دیگه‌ایه. ولی وقتی با یکی باشی، انگار هر دو یه نفرید، مال هم نیستین، یکی هستین.