امروز رازی رو فهمیدم. که خوب شد بهم گفت وگرنه شاید موقعیتش بعدا پیش میومد، ناراختی بزرگی ایجاد می‌کردم