من چمه... نمی‌دونم...

همه‌اش به فکر یه چیزم، از سرم بیرون نمیره

وسواس بدیه