عاشقم... عاشق

ولی نمی‌دونم حرف دلمو چطوری بگم

هی وای