کم کم باشگاه می‌خوام برم

الان که فری هستم، می‌خوام حداقل یکمی به خودم و زندگیم برسم

زیادی داغون و لهم