هر موقع کمی حالم خوش بوده، خوشحال بودم...

یه اتفاقی افتاده که ضد حال زده

ولی سنگین ترین اتفاقی که تو عمرم برام افتاد برای چند ساعت پیشه

کسی که دوست داشتم و می‌خواستم بهش بگم، گفت عاشق شده :// خوشحالم براش، ناراحتم برای خودم.

تازه داشتم انگیزه می‌گرفتم برای زندگی