دوست دارم بدونه چقدر عاشقشم

می‌خوام عشقم رو توصیف کنم، ولی هیچ کلماتی پیدا نمی‌کنم این عشق رو توصیف کنه

فقط در صورتی به عمق این عشق میشه پی برد که درونم باشه و خودش حسش کنه

😭😭