یه آرزو دارم....

هیچوقت از من ناراحت نباشه. همیشه این یادش باشه که چقدر عاشقشم و حاضر نیستم کاری کنم ناراحت بشه.

می‌دونم عصبی، ناراحت، متنفر میشه ولی کافیه بدونه چقدر عاشقم تا نتونه ناراحت باشه

حاضرم براش مثل فرهاد کوه بکنم و توی همون کوه به خاطرش جون بدم