یادمه یه بار یه لیست از بهترین دوستام دادم

با اینکه دوستم نیست، روحمه... ولی دوست دارم که اولین نفر توی اون لیست باشه