نمی‌خوام این زندگی کوفتی رو

نمی‌خوام این زندگی لعنتی رو

نمی‌خوام این زندگی مسخره رو

نمی‌خوام این زندگی کسشرو

نمی‌خوام این زندگی چرتو

نمی‌خوام این زندگی بی‌تو رو