دیگه مهم نیست
هیچی مهم نیست
کیر توی این زندگی. کیر توی این خراب شده
متنفرم از این زندگی
کاش میشد بمیرم... کاش میشد