ناراحتم...

ناراحتم نذاشتی بیام. ناراحتم بعد این همه حرفا، این همه وعده، این همه قول و قرار، نذاشتی ببینمت