چقدر با پای پیاده رفتم

چقدر بده عشق، چقدر دردناکه، چقدر ترسناکه

هم خندیدم

هم گریه کردم

هم دیوونه شدم