بدتر از همه اینه که

نمی‌تونم تنهاش بذارم، نمی‌تونم برم

نمی‌تونم ناراحتش کنم، نمی‌تونم دلشو بشکنم

نمی‌تونم خودش رو بشکونم

نمی‌تونم با رفتنم باعث بشم عذاب وجدان بگیره

نمی‌تونم برم، نمی‌تونم بذارم درد قدیمیش تکرار بشه