نه، حالم خوب نیست

نه می‌تونم باهات حرف بزنم

نه می‌تونم ازت دل بکنم

نه می‌تونم برم

نه می‌تونم بمونم

دارم خفه میشم