یه روزی جوری محو میشم که هیچکس متوجهش نشه

متوجه نشه اصلا منی وجود داشه