چه خاکی به سرم بریزم؟ چیکار کنم؟

نه کاری نه باری

زحمت دو سالمم که چند روزه به باد دادن. سرمایه‌ای که گذاشته بودم توی چند روز پر پر شد

اصلا سود نخواستم، همون هزینه‌ای که کردم رو می‌خوام

ای لعنت به این زندگی

لعنت