برام خیلی عزیزی، خیلی دوستت دارم

ولی به همون اندازه هم الان ازت نفرت دارم

خیلی نامردی، خیلی، خیلی

به کی بگم اینو؟