آخه عشق چیه؟ چرا همچین چیز کسشری داریم؟

از همیشه بیشتر دلم می‌خواد تموم کنم

چیکار کنم با این همه درد؟ ها؟