نمی‌خوام ناراحتت کنم

چیکار کنم؟ چطوری برم پی کارم؟

می‌دونی هر لحظه پیش تو بودن برام عذابه؟ من آدم نیستم؟

از این زندگی کوفتی خسته شدم، خسته