آره، خیلی سخته بگی باهم حرف بزنیم

ولی چند دقیقه به چند دقیقه جواب بدی

میدونم. بعدشم فکر کنی یارو حرفی نداشت

خب چی بگه اون بدبخت؟ سرت تو کار خودته

یکم براش ارزش قایل باشی راحت میشینی باهاش حرف بزنی