شبایی که کاره

نمیخوابم، اگه بخوابمم یکی دو ساعت میخوابم که به خاطرش بیدار باشم هر وقت نیاز داشت

چون دوستش دارم

همیشه عزیزترینم میمونه

من برای داداشمم تا سر کوچه نمیرم، به خاطر این دختر دو روز توی جاده بودم

بدون خواب. بدون غذا