چون میترسی از آینده

میذاشتی اینجا خونه بگیرم. میتونستیم باهم باشیم. حتی اگه به هم نمیرسیدیم یه دوره عالی رو باهم میگذروندیم

کاش پای حرفات بودی