از سرما دارم می‌لرزم، دستام کم کم بی‌حس میشن

فقط یه لباس دارم که اونم داره کثیف میشه، یه آب گرم هم نیست سرمو هم بشورم

فقط دروغ، خیلی دروغ میگم

خجالت می‌کشم واقعیت رو بگم. هیچوقت تصورشم نمی‌کردم توی این شرایط قرار بگیرم

نمی‌خوام برگردم، باید با همین وضع سر کنم، باید تحمل کنم... تا جای ممکن