بدون سیگار نمیتونم شبامو بگذرونم

نه اینکه بهش اعتیاد داشته باشم، فقط اینکه راحت تر می‌گذرونم

با این همه فکر، این همه مشکل، این همه فشار و استرس... دیگه چاره‌ای نیست