قبلاً بقیه برام مهم بودن. خودشون، نظرشون... قبلا کسی رو می‌خواستم که نشد قلبشو داشته باشم

ولی انگار دیگه برام اهمیتی ندارن و این منو می‌ترسونه