امروز تولدم بود

تنها کسی که پیام داد... بانک انصار بود :)) که البته ماه قبل حسابمو بسته بودم :))

هیچکی خبر نداشت :(