یه سه سالی میشه اسم خودمو گذاشتم مترجم
بگذریم که کلی هم داستان داشتیم :)
ولی خب خوشحالم که تونستم حداقل چند نفرو خوشحال کنم
هرچند خیلیا هم گند زدن به حال ما و کلی هم فحش خوردیم
ملت قدر نمیدونن. شده تا حالا 24 ساعت کامل بدون خواب و بی وقفه سر یه فیلم الاف بشیم. تعداد شاکی ها هم همیشه بیشتر از اوناییه که تشکر میکنن. بیان نقد کنن، خوشحال میشیم. ولی خب انگار طلبکارن از ما.
افرادی بودن که از ترجمه های ما سوء استفاده کردن. افرادی بودن که باعث شدن فحش بخوریم :)
کم کم از این جو بیرون بریم و بریم سر  بیخیالی
 خب بچه ها، به درود