هر کی حداقل چند تا راز داره که جز خودش هیچکس نمی‌دونه
برای من انگار رازها و دروغ‌هام به اوج رفته
زیادن، دوست داشتم کسی رو داشته باشم بتونم پیشش خودمو خالی کنم
حیف که ندارم