یه کار جدید می‌خوام بکنم

یه سایت جدید، یه کانال جدید بزنم

ولی می‌ترسم دوباره شکست بخورم

باید روش فکر کنم. مثل آدم بهش برسم