ناامیدم. ناامیدم مثل...

نه نمیشه. بلد نیستم اونطوری حرف بزنم :))

خب اینو میخواستم بگم که تازگیا خیلی ناامیدم. نمیدونم چم شده، تنبل شدم. خیلیییییی

گشادی هم یه حدی داره، کینگ گشادا شدم انگار

منتظرم این دوره رو بگذرونم. کاش زودتر تموم بشه